Specify to Generate

Quantity

Gender:

Chinese Name GeneratorRefresh

Chinese Name Generator - you can generate 30 random Chinese names. These names generated in form of Chinese Pinyin which is a Chinese-speaking phonetic Latinization program officially promulgated by the People’s Republic of China. It is also a tool to assist Chinese characters in pronunciation.

 • Hu De(neutral)
 • Xu Bi(female)
 • Ye Bai(neutral)
 • Ren Hong(neutral)
 • Xie Tai(male)
 • Zou Hong(female)
 • Lang ZhenKang(female)
 • Xian Xinyue(male)
 • Zhou Liuxian(female)
 • Zhuan Jia(male)
 • Fan Zheng(female)
 • Fang Bo(male)
 • Zhan Jing(female)
 • Huang Yun(neutral)
 • Yao Cheng(female)
 • Yan Jin(male)
 • Cao Song(male)
 • Gong Xuegang(male)
 • Guo Shi(female)
 • Xuan Xia(neutral)
 • Liao Chin(female)
 • Wei Fang(male)
 • Bai Yong(female)
 • Deng Meng(male)
 • Jia Wei(female)
 • Jin Da(female)
 • Feng Lei(female)
 • Xiong Hu(neutral)
 • Kang Xinyi(neutral)
 • Liu Zhihao(female)